Segons la pàgina web del departament d’Educació, l’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

 • Assoliment de la competència digital
 • Planificació estratègica i organització
 • Metodologies didàctiques i innovació
 • Inclusió digital i de gènere
 • Seguretat i protecció de dades

Per elaborar l’EDC del centre i concretar-la en un document, és convenient seguir una sèrie de fases. En primer lloc, estem fent una diagnosi del centre. A partir del resultat d’aquesta diagnosi, dels objectius que marca el PEC, dels objectius que marca el Pla d’Educació Digital de Catalunya i d’una visió clara d’on volem arribar com a centre en termes digitals, seleccionarem i prioritzarem els objectius a mitjà termini (3 o 4 anys). Tot seguit, definirem i farem la planificació accions concretes per aconseguir aquests objectius. De forma periòdica farem l’avaluació del seguiment d’aquestes activitats i de l’assoliment dels objectius per si cal modificar i millorar l’EDC. També recollirem totes les accions ja consolidades al centre, plans, protocols, normatives, etc. que conformaran la cultura digital del centre.

Estratègia digital

Durant la fase de la diagnosi hem fet anar les següents eines:

 • Selfie
 • Selfie for teachers, en grup.
 • Enquestes a famílies i professorat, aprofitant l’enquesta de Pla estratègic.
 • Entrevistes a famílies, professorat i personal del PAS.

Objectius per al curs 2022-2023

Cultura digital

 1. Pla d’acollida digital
  • A les famílies
  • Al professorat nouvingut
 2. Canals de comunicació amb:
  1. famílies
  2. alumnat
  3. comunitat educativa
 3. NOFC
 4. PEC
 5. Documentació referida a la seguretat digital