PUNT DE PARTIDA 21/22 DEL LABORATORI DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

Com podem millorar el lideratge pedagògic al centre?

  • Fent una millor distribució de les responsabilitats. Establint equips impulsors de diferents projectes transformadors que duem a terme al centre. Ja el curs passat vam establir aquesta iniciativa en projectes com STEAM, TIL, TxT, Erasmus… amb molt bons resultats. Sempre amb la presència d’un membre de l’equip directiu en els equips impulsors i procurant que la resta de membres sigui professorat divers i motivat en el projecte.

Com estem col·laborant i aprenent junts en una nova cultura docent?

  • Establint espais de coordinació entre professorat. 
  • En reunions establertes en la programació general del centre: Equips docents de cicle (primer cicle ESO, segon cicle ESO i Batxillerat), Equips docents de nivell, Reunions de departament, comissió atenció diversitat, reunió setmanal PBL
  • En reunions dels equips impulsors de diferents projectes.
  • Reservant epais i horaris per altres trobades de coordinació que puguin sorgir
  • Mantenint assessoraments dels serveis educatius
  • Generant ponts entre els estudis de primària, secundària i post-obligatoris. Per una banda amb els centres adscrits de primaria d’on provenen els alumnes del nostre centre i per altra realitzant un seguiment de l’alumnat en transició a estudis posteriors…universitaris, cicles..etc…

Com fem de l’escola una organització que aprèn i una unitat de recerca?

– Detectant les  necessitats de la comunitat educativa. Mitjançant l’escolta activa i l’observació directe des de l’equip directiu generant espais de confiança i compromís. D’aquesta manera dissenyar un centre d’interès per donar una resposta eficaç, eficient, efectiva, productiva i motivadora per a tots que generi una unitat de recerca i formació adequada als trets identitaris del centre.

– Què hem de fer? Què no fem? i què hem de deixar de fer?

  • Continuar apostant pel canvi i així establir ponts per a la transformació i la millora educativa.
  • Donar la suficient visibilitat en alguns projectes de centre els quals amb una bona publicitat tindrien millor valoració.
  • Postergar decisions  i acceptar les diferents postures educatives dels professionals del centre.