En els següent enllaç trobareu el currículum de les diferents matèries publicat pel Departament d’Educació i les programacions de les diferents matèries del batxillerat, primer de les matèries comunes i a continuació de les matèries de modalitat o específiques.

A continuació, trobareu els procediments d’avaluació de les matèries del batxillerat, també començant per les comunes i després les de modalitat i específiques.