Treball competencial integrant les noves tecnologies

– Utilitzar una metodologia de treball cooperatiu i per projectes multidisciplinaris a primer i segon d’ESO, que implica una reducció del nombre de professorat que intervé en el grup-classe, l’establiment de franges de treball per tasques de dues hores diàries, la realització de les hores de desdoblament i hores de matèries de caire més pràctic o manipulatiu preferentment a la última franja del matí… 

– Millorar la motivació de l’alumnat davant dels continguts de les àrees, tot diversificant el material didàctic, introduint les noves tecnologies en les classes, duent a terme accions pedagògiques de visibilitat externa i incentivant l’alumnat amb capacitats altes. 

– Incorporar sistemàticament l’autoavaluació com a eina de reflexió per la millora personal, aplicant rúbriques i altres eines d’autoavaluació.

– Crear situacions comunicatives on l’alumnat s’hagi d’expressar oralment, en el marc de l’assoliment de les competències comunicatives.

– Vetllar per la implementació del Pla d’impuls de la Lectura, potenciant des del centre la lectura en veu alta i la lectura a casa, de cara a garantir una millor comprensió lectora, un grau més alt i complet en la lectura expressiva i una millora en l’aprenentatge dels recursos de la bona argumentació i de l’oratòria.

– Compartir objectius, metodologies i criteris d’avaluació entre tota la comunitat educativa del centre de cara a l’assoliment d’aquestes competències bàsiques.

– Desenvolupar transversalment la competència: Tractament de la informació i competència digital.

– Utilització dels netbooks com a eina didàctica d’aprenentatge des de primer fins a tercer d’ESO.

– Promoure la utilització de diferents recursos tecnològics en les dinàmiques de les classes (canons de projecció, pantalles, pissarres digitals…) per tal de millorar la motivació de l’alumnat.

– Utilitzar el moodle i les llicències digitals com a mitjans d’accés a continguts didàctics.

– Formar continuadament el professorat en les noves tecnologies.

– Establir un eix transversal d’aprenentatge basat en la comunicació audiovisual, amb matèries com: Ull crític, Ràdio, Audiovisuals, Revista… i prioritzar en totes les matèries l’obtenció de productes finals comunicatius.

– Utilitzar els telèfons mòbils i les seves aplicacions amb finalitats didàctiques.

Tots aquests plantejaments que conformen “l’ànima” del Montsuar s’emmarquen dins un sistema de control, desenvolupament, seguiment, avaluació i presa de decisions periòdica que és el Pla Estratègic

Categories: trets identitàris