Programació i robòtica

El pensament computacional és una forma lògica i ordenada de solució de problemes que cal anar introduint al currículum. És per això que enguany l’alumnat ha tingut l’oportunitat de programar en tots els cursos de l’ESO.

Concretament, hem utilitzat una placa electrònica anomenada microbit desenvolupada amb finalitats didàctiques per la BBC. Aquesta porta ja incorporada uns sensors de llum, temperatura, brúixola i acceleròmetre (per tant, moviment i posició). Disposa d’una pantalla de leds que fa de sortida/actuador i que permet donar informació gràfica, i d’un conjunt de pins on poder connectar més sensors i actuadors. També té connectivitat bluetooth i ràdio entre diverses plaques. La programació es realitza en un llenguatge de blocs que també pot alternar-se amb JavaScript. A 4t d’ESO, a més, també es treballa amb la placa arduino.

 

Addicionalment, l’alumnat que cursa les matèries optatives d’informàtica aprèn a programar amb codi HTML per dissenyar pàgines web (4t ESO) i a implementar aplicacions per a mòbil amb App Inventor. (1r Batxillerat).

La introducció d’aquesta programació al currículum permet treballar conceptes matemàtics com les comparacions, els operadors booleans o la lògica. També permet abordar conceptes espacials com l’orientació i altres com la seqüenciació d’ordres, la creació de rutines, els bucles, la creació de variables per anar-les combinant, etc.

Aquests conceptes, alguns cops abstractes, estan perfectament contextualitzats en aplicacions directes que l’alumnat pot experimentar com la robòtica i la domòtica. D’aquesta manera els estudiants veuen el resultat i l’aplicació directa del fruit del seu treball.

L’alumnat ha participat en aquestes activitats de forma molt activa, cosa que ha permès conjugar l’aprenentatge i motivació, treballant així alguns dels trets que ens defineixen com a centre: la creativitat, el treball competencial i el desenvolupament de la competència digital.